First News - Tri Viet

In the right situation, only one book can change your life

"Chẳng phải người có nhiều của cải mới là người giàu có. Chính những người cho đi nhiều mới là người giàu có." - Erich Fromm.