0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Học kĩ năng mềm

26.06.2021

Một học sinh trung học hỏi: “Nếu kĩ năng mềm là quan trọng thì em học chúng ở đâu? Em có nên học chúng ở đại học hay em phải vào trường đào tạo đặc biệt để học kĩ năng mềm? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Một số kĩ năng mềm có thể được phát triển bởi bản thân bạn nếu bạn đặt mục đích học chúng. Bạn không cần đào tạo đặc biệt hay đợi cho tới đại học nhưng bạn có thể học kĩ năng mềm ngay trong trường trung học. Có những kĩ năng này sẽ giúp cho bạn cả ở đại học cũng như ở chỗ làm việc. Trong khi qua các kì thi để vào đại học là quan trọng cho hầu hết học sinh trung học ngày nay nhưng bạn cũng cần phát triển kĩ năng mềm của bạn bất kì khi nào bạn có thể vì chúng có thể giúp bạn giải quyết những thách thức trong đại học và về sau trong cuộc sống.

Có một số kĩ năng mềm mà bạn có thể tự mình phát triển không cần tới lớp. Chẳng hạn, làm việc tổ là khả năng làm việc hiệu quả trong tổ. Tổ có thể có một số thành viên mà bạn không hoà hợp tốt nhưng bạn phải học làm việc với họ để đạt tới mục đích chung. Đây là một trong những kĩ năng quan trọng nhất mà bạn sẽ cần trong suốt đại học cũng như trong nghề nghiệp của bạn. Bạn phải học giải quyết với những người khác nhau, tình huống khác nhau, và thích nghi với hoàn cảnh thay đổi. Bạn phải học cách tuỳ thuộc vào họ cũng như vào bản thân bạn để hoàn thành công việc.

Kĩ năng khác bạn có thể phát triển là kĩ năng tổ chức nơi bạn lập kế hoạch công việc dựa trên những ưu tiên nào đó. Bạn có thể dùng một số công cụ để đặt mọi thứ vào trật tự để cho bạn có thể quản lí chúng tương ứng theo lịch biểu xác định. Công việc đại học là phức tạp hơn nhiều với nhiều sao lãng hơn trung học cho nên bạn cần chuẩn bị nào đó, và có kĩ năng tổ chức tốt sẽ giúp cho bạn quản lí các nhiệm vụ của bạn một cách tương ứng. Tất nhiên bạn không thể phát triển được kĩ năng tổ chức mà không có kĩ năng quản lí thời gian vì những kĩ năng này có quan hệ tương hỗ. Bằng việc hiểu thời gian của bạn mà bạn phải dành cho học tập, thời gian đi tới lớp, thời gian bạn cần để nghỉ thì bạn có thể quyết định được liệu có tham gia vào các hoạt động khác hay không. Bằng việc học cách giữ cân bằng thời gian của bạn giữa học và chơi, bạn phát triển kĩ năng quản lí thời gian nào đó bằng việc có một danh sách rõ ràng và có tổ chức về các mục đích và ưu tiên.

Tất nhiên, đại học không chỉ là về học mọi lúc vì bạn cần giữ cân bằng thời gian học của bạn và các hoạt động khác và bằng việc có những kĩ năng này sẽ cho phép bạn đặt sang bên một số thời gian để hoàn thành khối lượng công việc nào đó và vẫn có thời gian theo đuổi các hoạt động khác khi mục đích học tập của bạn được đáp ứng.

—English version—

 

Learning soft-skills

A high school student asked: “If soft-skills are important then where do I learn them? Should I learn them in college or do I have to go to special training schools to learn soft-skills? Please advise.”

 

Answer: Some soft skills can be developed by yourself if you set goals to learn them. You do not need special training or wait until college but you can learn soft-skills even in high school. Having these skills will help you both in college as well as in the workplace. While passing exams to go to college is important for most high school students today but you also need to develop your soft-skills whenever you can because they can help you to handle the challenges in college and later in life.

There are some soft-skills that you can develop yourself without taking classes. For example, teamwork is the ability to work effectively in teams. A team may have some members that you do not get along well but you must learn to work with them to achieve a common goal. This is one of the most important skills that you will need throughout college as well as in your careers. You must learn to deal with different people, different situations, and adapt to changing circumstances. You must learn how to depend on them as well as on yourself to complete the work.

Another skill that you could develop is organization skills where you plan the work based on certain priorities. You can use some tools to put things into order so you can manage them according to a specific schedule. College works are much more complex with a lot of distractions than high school so you need certain preparation, and having organization skills will help you to manage your tasks accordingly. Of course you cannot develop organization skills without time management skills as these skills are inter-related. By understand your time that you must spend to study, time to go to class, time you need to rest than you can decide whether or not to participate in other activities. By learning how to balance your time between study and play, you develop certain time management skills by have a clear and organized list of goals and priorities.

Of course, college is not just about study all the time as you need to balancing your study time and other activities and by having these skills will allow you set aside some time to complete a certain amount of work and still have time to pursue other activities when your study goals are met.