0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Kĩ năng bạn cần

14.06.2021

Một sinh viên viết cho tôi: “Là sinh viên năm thứ nhất trong Quản lí hệ thông tin (ISM), em lập kế hoạch học cả các môn kĩ thuật và doanh nghiệp như thầy đã gợi ý nhưng có gì khác em cần học để thành công trong nghề này không?”

Đáp: Chúng ta đang sống trong thế giới thay đổi nhanh chóng; lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể cho mọi sinh viên là phải linh hoạt đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp đang thay đổi. Trong quá khứ, các kĩ năng kĩ thuật là đủ tốt để có được việc làm tốt nhưng ngày nay độ phức tạp của công việc yêu cầu các kĩ năng rộng hơn nhiều và tính linh hoạt. Mọi sinh viên CNTT đều phải có tri thức và kĩ năng được yêu cầu để làm việc trong môi trường thay đổi. Bạn phải đọc nhiều để hiểu cả xu hướng công nghệ và xu hướng thị trường để cho bạn có thể chuẩn bị. Cho dù đại học dạy cho bạn phần lớn các kĩ năng kĩ thuật được yêu cầu để chuyển giao sản phẩm và dịch vụ nhưng đó chỉ là bắt đầu. Khi bạn làm việc, bạn sẽ học nhiều hơn và chừng nào bạn còn thích ứng với thái độ học cả đời, bạn sẽ làm tốt.

Bên cạnh kĩ năng kĩ thuật, bạn cũng cần phát triển các kĩ năng tổ chức để ưu tiên hoá công việc trong đáp ứng với nhu cầu doanh nghiệp, và làm việc một cách cộng tác với một nhóm người. Bạn sẽ cần kĩ năng giải quyết vấn đề được cần để phân tích các vấn đề bên trong một khu vực xác định để đạt tới phẩm chất và giải pháp kĩ thuật. Bạn cần phát triển kĩ năng trao đổi để trao đổi hiệu quả thông tin để hiểu nhu cầu của khách hàng, đáp ứng cho nhu cầu của họ, và đạt tới sự thoả mãn của người dùng. Phần lớn trong tất cả, bạn cần phát triển ý thức về tính đảm nhiệm để ra quyết định đúng và nhận trách nhiệm về công việc của bạn.

—English version—

 

Skill that you need

A student wrote to me: “As a first year student in Information System Management (ISM), I am planning to take both technical and business courses as you suggested but is there anything else that I need to learn to succeed in this career?

 

Answer: We are living in a fast changing world; the best advice that I can give to every student is to be flexible to meet changing business needs. In the past, technical skills are good enough to get a good job but today the complexities of work require much broader skills and flexibility. Every IT students must have the knowledge and skills required to work in a changing environment. You must read more to understand both technology trends and market trends so you can prepare. Even university teaches you most of the technical skills required to deliver products and services but that is only the beginning. As you work, you will learn more and as long as you adopt a lifelong learning attitude, you will do well.

Beside technical skills, you also need to develop organization skills to prioritize work in respond to business needs, and work collaboratively with a group of people. You will need problem solving skills required to analyze issues within a specialty area to achieve quality and technical solutions. You need to develop communication skills to effectively exchange information in order to understand the needs of customers, respond to their needs, and achieve user satisfaction. Most of all, you need to develop a sense of accountability to make right decisions and take responsibility for your work.