0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Mỗi ngày đều là ngày học ở trường

13.01.2021

Tôi tin vào việc học cả đời bởi vì mọi ngày đều là ngày học ở trường.

Vì bạn không bao giờ dừng học và không bao giờ biết mọi thứ được. Bạn càng học nhiều, bạn càng biết rằng bạn KHÔNG biết gì mấy. Ngày nay học tập dễ dàng hơn vài năm trước rất nhiều, có nhiều sách, nhiều bài báo, và nhiều điều trên internet tới mức bạn có thể đọc hay tải xuống. Là sinh viên trong khu vực công nghệ, bạn biết rằng mọi thứ thay đổi nhanh chóng và bao giờ cũng có cái gì đó mới mà bạn sẽ cần biết. Có những lí thuyết mới, khuôn khổ mới, phương pháp mới, ngôn ngữ lập trình mới, và cách tiếp cận mới tới giải quyết vấn đề.

Khi tôi còn là sinh viên, sách giáo khoa rất đắt (bây giờ chúng vẫn thế) và chúng tôi phải dùng chung sách với những người khác vì tôi không đủ khả năng mua chúng. Khi tôi trở thành giáo sư, tôi đã viết sách giáo khoa nhưng tôi thấy rằng các nhà xuất bản bán chúng với giá đắt và nhiều sinh viên không thể mua được chúng, cho nên tôi thôi viết. Tôi đã viết các bài giảng bằng việc dùng máy tính, in chúng ra và để sinh viên chụp chúng vì điều đó rẻ hơn nhiều. Vài năm trước, email tới và mọi điều tôi phải làm là gửi các tệp đó cho sinh viên cho nên họ không phải mua sách. Ngày nay với internet, tôi để bài giảng của mình lên website cho sinh viên. Tôi thậm chí còn làm video bài giảng để cho sinh viên có thể theo dõi bài trong trường hợp họ vắng mặt buổi giảng hay muốn ôn lại cái gì đó. Một số sinh viên bảo tôi rằng họ muốn học về những điều không mang tính hàn lâm mà rộng hơn, toàn cầu hơn, dễ đọc, nhiều thông tin hơn, hiệu quả hơn và vui đùa hơn. Vì họ muốn cái gì đó khác nên tôi tạo ra blog để chia sẻ quan điểm của tôi về công nghệ để cho sinh viên có thể có cái nhìn rộng hơn về điều đang diễn ra trong thế giới công nghệ. Mọi điều tôi muốn là tạo khả năng cho sinh viên học tập và tiếp tục học.

Là một nhà giáo dục, tôi thường xuyên nghĩ về cách giúp sinh viên  học được nhiều nhất từ học hành của họ. Tôi muốn giúp họ thành công trên con đường nghề nghiệp của họ. Tôi muốn họ trở thành “người phát triển phần mềm chuyên nghiệp.” Tôi muốn giúp họ khi họ có vấn đề với công việc của họ lúc họ đi vào công nghiệp. Đó là lí do tại sao tôi viết những blog này vì tôi tin cuộc hành trình giáo dục của chúng ta bắt đầu và nó là “kinh nghiệm chia sẻ” chứ không phải là bài học. Tôi phấn khởi được là một phần của cuộc hành trình đó cho hàng nghìn sinh viên trên toàn cầu. Chúng ta tất cả đều là sinh viên cả đời, những người phấn khởi chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Tôi tin rằng giáo dục phải không bị coi là “thứ xa hoa cho vài người” hay như một biến có chỉ có một khoảng thời gian ngắn quãng mười hay mười lăm năm trong nhà trường, mà giáo dục là nhu cầu quốc gia thường hằng, một khía cạnh không tách rời của quyền công dân, và do đó phải là việc cả đời. Về căn bản, giáo dục là cuộc sống, và nó phải không có chấm dứt.

Tuy nhiên, để làm tốt bất kì cái gì, bạn sẽ cần học và thực hành. Để trở thành “nhà chuyên môn” về bất kì cái gì bạn sẽ cần dành nhiều thời gian làm nó. Một sinh viên hỏi tôi: “Em phải dành bao nhiêu thời gian cho việc học tập?” Câu trả lời của tôi là: “Cả đời bạn” vì tôi cũng liên tục học bằng cách giúp bạn thành nhà chuyên môn phần mềm tốt hơn. Đó là lí do tại sao tôi tiếp tục làm nghiên cứu, viết sách giáo khoa, viết bài giảng và blog để hỗ trợ cho sinh viên trên đường trở thành chuyên gia, không chỉ để có bằng cấp từ đại học mà là nhà chuyên môn thực sự. Vì chúng ta cùng học tập nên bạn cần biết rằng cuộc đời bạn ở đại học là quí giá. Nó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của bạn, cho nên đừng phí hoài nó vào những việc tầm thường khác. Tận dụng ưu thế của điều công nghệ cung cấp cho bạn, tận dụng ưu thế của điều đại học cung cấp cho bạn, tận dụng ưu thế của điều người khác chia sẻ với bạn, tận dụng ưu thế của điều blog này cung cấp cho bạn khi bạn đang học tập. Bạn KHÔNG trở thành chuyên gia về bất kì cái gì trong một ngày, trong một tuần hay trong một năm, nhưng bạn sẽ trở thành chuyên gia dần dần vì mọi ngày đều là ngày học ở trường.

—-English version—-

 

Everyday is a school day

I believe in learning for life because everyday is a school day. As you never stop learning and never know everything. The more you learn, the more you know that you do NOT know much. Today learning is much easier than few years ago, there are so many books, so many articles, and so many things on the internet that you can read or download. As students in technology area, you know that things change rapidly and there is always something new that you will need to know. There are new theories, new frameworks, new methods, new programming languages, and new approaches to solve problem.

When I was student, textbooks are very expensive (they still are) and we have to share with others since I can not afford them. When I became a professor, I wrote textbooks but I found out that the publishers would sell them at expensive prices and many students could not afford them, so I stopped. I wrote my lectures using computer, print them and have students photocopied them as it was much cheaper. Few years ago, email came then all I have to do was to send the files to students so they did not have to buy books. Today with the internet, I place my lectures on website for students. I even videotape my lectures so students can watch them in case they missed class or want to review something. Some students told me that they want to lean about things that are not academic but broader, more global, easier to read, more information, more efficient and more fun. As they want something different so I create blog to share my view about technology so students could have a broader view of what is going on in the technology world. All I want is to enable students to keep studying, and continue to learn.

As an educator, I constantly think about ways to help students to make the most out of their learning. I want to help them to be successful in their careers. I want them become “professional software developers”. I want to help when they have issues with their works as they enter the industry. That is why I wrote this blog as I believe our education journey begins and it is a “shared experience” and not a learning course. I am excited to be able to be part of that journey for thousands of students across the globe. We all are students for life who are excited to share in our experiences.

I believe that education must not be regarded as a “luxury for a few people” or as an event which has only a short time span of ten or fifteen years in school, but that education is a permanent national necessity, an inseparable aspect of citizenship, and therefore should be lifelong. Basically, Education is life, and it should have no ending.

However, to do well at anything, you will need to learn and to practice. To become a “Professional” at anything you will need to spend a lot of time doing it. A student asked me: “How much time should I spend on my learning?” My answer is: “All your life” as I also continue to learn by helping you to be better software professionals. That is the reason why I continue to work on my research, my textbooks, my lectures and blog to support students on their way to become experts, not just having degrees from university but true professionals. As we are learning together you need to know that your life at the university is precious. It is the best time of your life, so do not waste it on other trivial things. Take advantage of what technology offers you, take advantage of what university offers you, take advantage of what others share with you, take advantage of what this blog offers you as you are learning. You do NOT become expert at anything in a day, in a week or in a year but you will become expert day by day as everyday is a school day.