0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Nghề an ninh CNTT

27.05.2021

Theo một báo cáo công nghiệp, một trong những “việc làm nóng nhất” ngày nay là chuyên viên an ninh công nghệ thông tin (CNTT). Có thiếu hụt trầm trọng người với những kĩ năng này vì phần lớn các công ti đều gặp khó khăn quyến rũ những công nhân này đi khỏi người sử dụng lao động hiện thời của họ. Báo cáo này nói rằng những sự cố gần đây trong an ninh trên khắp thế giới đã thúc đẩy nhu cầu về chuyên viên an ninh CNTT mọi lúc lên cao. Lương của công nhân an ninh CNTT cũng lên cao vượt quá 12% mỗi năm trong quá khứ vì nhu cầu cao.

Hiện thời việc cung cấp là thấp vì chỉ vài đại học có thể dạy kĩ năng này. Báo cáo này dự báo rằng thiếu hụt sẽ tiếp tục ít nhất mười năm nữa cho tới khi cung đáp ứng được cho cầu. Một nhà phân tích Phố Wall viết: “Nếu bạn học CNTT, bạn nên chuyên môn hoá trong an ninh vì nó là việc làm ổn định nhất trong thế giới đang thay đổi nhanh này. Lương trung bình cho một người chuyên môn an ninh CNTT toàn cầu là  $112,000 nhưng lương ở Mĩ còn cao hơn nhiều với nhiều người làm được trên $150,000 hàng năm. Đây là việc làm ổn định nhất vì không công ti nào muốn mất công nhân an ninh. Để giữ họ, công ti phải liên tục tăng lương để duy trì tính cạnh tranh.” Điều đó giải thích tại sao 83% công nhân an ninh toàn cầu không đổi việc trong năm năm qua; chỉ 11 phần trăm số họ báo cáo bỏ việc sang công ti khác trong 12 tháng qua. Một người quản lí nói: “Rất khó tìm được công nhân an ninh có kĩ năng cho nên chúng tôi phải giữ họ bằng mọi giá.”

Trong thế giới đầy những hackers, những cuộc tấn công xi be, thị trường việc làm cho an ninh CNTT đang ngày càng “nóng hơn” và nhu cầu đang lên “cao hơn.” Phần lớn các quan chức điều hành đều nói họ sẵn lòng trả nhiều hơn cho công nhân có kĩ năng an ninh. Có ba loại chính về an ninh CNTT trong thị trường việc làm: người phân tích an ninh, kĩ nghệ an ninh (lập kế hoạch và thiết kế hệ thống an ninh) và người kiểm định an ninh. Tất cả họ đều yêu cầu bằng cấp chuyên sâu như bằng thạc sĩ trong an ninh tính toán.

—English version—

 

IT Security career

According to industry report, one of the “Hottest jobs” today is Information Technology (IT) Security specialists. There is a critical shortage of people with these skills as most companies are having difficult to lure these workers away from their current employers. The report stated that recent incidents in security all over the world has pushed demand for IT Security specialists to all time high. Salaries of Security workers also got a significant raise over 12% each year in the past three years because the high demand.

Currently the supply is low because only few universities can teach this skill. The report predicts that the shortage will continue for at least ten more years until the supply and meet demand. A Wall Street analyst wrote: “If you study IT, you should specialize in Security because it is the most stable job in this fast changing world. The average salary for an IT Security professional globally is “$112,000 but salaries in the U.S. are much higher with many are making over $150,000 annually. This is the most stable job as no company want to lose security workers. To keep them, they must continue to raise salary to stay competitive.” That may explain why 83% of global security workers had no job change in the past five years; only 11 percent of them reported leaving a job for another company in the past 12 months. A manager said: “It is very difficult to find skilled security workers so we have to keep them at all cost.”

In the world full of hackers, cyber-attacks, the job market for IT security is getting “Hotter” and demand is getting “Higher”. Most executives said they are willing to pay more for skilled security skilled workers. There are three major categories of IT security in the job market: Security analysts, Security engineering (Planning and design security systems) and Security auditor. All of them require an advanced degree such as Master‘s degree in Computing Security.