0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Nhu cầu khẩn thiết: giáo dục STEM

30.06.2021

Không có thời gian nào tốt hơn để học về khoa học, công nghệ, kĩ nghệ và toán học (STEM) hơn ngày nay.

Phần lớn cuộc sống của chúng ta đều bị tác động bởi những phát kiến khoa học và công nghệ làm thay đổi mọi thứ. Tác động của công nghệ là hiển nhiên tới mức phần lớn mọi người thậm chí không nghĩ về nó chút nào nhưng chấp nhận nó như việc xuất hiện bình thường. Năm ngoái khi dạy ở châu Á, tôi đã có một bài nói về tầm quan trọng của giáo dục STEM. Sau đó một quan chức chính phủ hài lòng nói với tôi: “Chúng tôi đã làm nhiều điều với STEM. Nhìn quanh thầy có thể thấy rằng nhiều hộ gia đình đã có ti vi màn hình phẳng, internet, và điện thoại di động, thậm chí ở vùng thôn quê thầy có thể thấy nhiều ăn ten tivi ở khắp chốn và thanh niên của chúng tôi đang dùng iPhone, iPad và chúng tôi rất thành công trong STEM.” Tôi không muốn sửa lại cảm nhận của ông ấy vì ông ấy đã không hiểu rằng họ là những người tiêu thụ công nghệ chứ không phải là người sáng tạo công nghệ. Càng nhiều người tiêu thụ công nghệ, càng tốt cho những người sáng tạo công nghệ vì họ là người được lợi nhiều nhất. Sự kiện là bẩy mươi tám người trong một trăm người giầu nhất trên trái đất là người sáng tạo công nghệ và người đầu tư công nghệ và con số này được mong đợi tăng lên khi nhiều công nghệ đang được tạo ra.

Giáo dục STEM là về ứng dụng khoa học và công nghệ để làm tăng trưởng kinh tế, tạo ra sản phẩm phát kiến, bắt đầu công ti mới, đáp ứng cho nhu cầu cao vì công nghệ là dẫn lái then chốt cho hiệu quả và hiệu lực của doanh nghiệp. Ngày nay ở mọi nước đều có các hiện tượng mâu thuẫn: số người tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp cao và số lớn việc làm không có người xin làm vì những việc này yêu cầu giáo dục trong lĩnh vực STEM. Nếu chúng ta nhìn kĩ hơn, các kĩ năng STEM không chỉ là nguồn việc làm; chúng là nguồn việc làm được trả lương rất hậu.

Câu hỏi là tại sao không có đủ học sinh học các lĩnh vực STEM? Dường như là trong khi có nhiều bàn tán trong những chủ đề này nhưng khuyến khích thanh niên theo đuổi nghề trong khu vực STEM vẫn là một thách thức lớn. Một giáo sư nói với tôi: “Có cảm nhận rằng các lĩnh vực STEM là khó và chỉ người giỏi nhất mới có thể thành công điều làm nản lòng nhiều học sinh không chọn những lĩnh vực này. Vấn đề khác là không có đủ thông tin về lập kế hoạch nghề nghiệp để thay đổi cảm nhận sai này cho học sinh từ sớm trước khi họ làm quyết định. Nhiều trường lấy lập trường “trung gian” và cho phép học sinh làm quyết định thay vì khuyến khích họ hướng tới giáo dục STEM vì họ không có đủ các giáo sư STEM và họ muốn làm học sinh vào cân đối các lĩnh vực thay vì có quá nhiều sinh viên vào vài khu vực.”

Một giáo sư khác nói với tôi: “Có vấn đề khác với cách chúng ta đào tạo học sinh trong các lĩnh vực STEM. Chúng ta vẫn đang dùng phương pháp đọc bài giảng hội tụ vào lí thuyết và ghi nhớ. Khó chuyển sang một hệ thống thực tiễn hơn với kinh nghiệm trao tay nơi học sinh áp dụng điều họ học hội tụ vào phát kiến và thiết kế. Hệ thống của chúng ta đang thay đổi chậm chạp và phải mất mười hay hai mươi năm nữa để thích nghi một phương pháp dạy mới nhưng chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội này.”

Đây là vấn đề cho thanh niên và cho đất nước. Chúng ta cần công nhân có kĩ năng STEM để cạnh tranh toàn cầu, và chúng ta thậm chí sẽ cần nhiều hơn trong tương lai vì thế giới đang thay đổi nhanh chóng với nhiều công nghệ hơn được tạo ra. Để cho đất nước cải tiến nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm hơn, giáo dục STEM được cần tới. Nếu không có đủ học sinh vào các nghề STEM thì đất nước sẽ không có đủ tài năng có kĩ năng để đáp ứng các kế hoạch tăng trưởng tương lai trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. Điều đó cũng tạo ra số người tốt nghiệp bị thất nghiệp cao trong các lĩnh vực không có nhiều nhu cầu.

—English version—

 

The urgent need: STEM education

There is no better time to study science, technology, engineering and math (STEM) than today. Most of our lives are being impacted by science and technology innovations that change everything. The impact of technology is so obvious that most people do not even think about it anymore but accept it as a normal occurring. Last year when teaching in Asia, I gave a talk about the important of STEM education. After that a government officer happily told me: “We are already doing a lot with STEM. Look around you can see that many households already have flat screen TV, internet, and mobile phones, even in the countryside you can see many TV antennas all over the place and our young people are using iPhone, iPad and we are very successful in STEM.” I did not want to correct his perception because he did not understand that they are the consumers of technology not creators of technology. The more people consume technology, the better for technology creators as they are the ones who benefit most. The fact is seventy eight people out of one hundred richest people on earth are technology creators and technology investors and the number is expected to rise as more technologies are being created.

STEM education is about the application of science and technology to grow the economy, to create innovation products, to start new company, to meet high global demand as technology is the key driver for business efficiency and effectiveness. Today in every country there is a contradiction phenomenon: High number of unemployed college graduates and large number of jobs that have no applicants because these jobs require an education in STEM fields. If we look further, STEM skills are not just a source of jobs; they are a source of jobs that pay very well.

The question is why there are not enough students who study STEM fields? It seems that while there are a lot of talks in these subjects but encouraging young people to pursue a career in STEM areas is still a big challenge. A professor told me: “There is a perception that STEM fields are difficult and only the best can succeed which discourage many students from selecting these fields. Another issue is there is not enough information about career planning to change this wrong perception to students early before they make decision. Many schools take a “neutral” position and allow students to make decision rather than encourage them toward STEM education because they do not have enough STEM professors and they want to balance all fields with students rather than have too many students in a few areas.”

Another professor told me: “There is another issue with the way we train students in STEM fields. We are still using lecturing method focusing on theories and memorization. It is difficult to move to a system that is more practical with hand-on experience where students apply what they learn with a focus on innovation and design. Our system is changing slowly and it may take ten or twenty more years to adapt to a new teaching method but we may miss the opportunity.”

This is a problem for young people and for the country. We need STEM-skilled workers to compete globally, and we will need even more in the future as the world is changing fast with more technologies being created. For the country to improve the economy and create more jobs, STEM education is needed. If there are not enough students entering STEM careers today then the country will not have enough skilled talents to meet future plans for growth in hi-tech industries. It also creates high number of unemployed graduates in fields that do not have much demand.