0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Tại sao đại học không thể thay đổi được?

29.06.2021

Theo một khảo cứu, các đại học và các ngành công nghiệp không đồng ý được về sinh viên được chuẩn bị tốt thế nào cho thị trường việc làm khi tốt nghiệp. Phần lớn người quản trị đại học đều tin rằng người tốt nghiệp của họ được chuẩn bị tốt cho việc làm trong công nghiệp trong khi người quản lí công ti không nghĩ như vậy. Một đại diện công nghiệp phàn nàn: “Nhiều thứ mà họ đang dạy trong đại học ngày nay là lỗi thời rồi. Khi chúng tôi thuê người tốt nghiệp của họ, chúng tôi phải đào tạo lại họ và điều đó là tốn kém. Vấn đề là công nghiệp của chúng tôi cần công nhân CNTT có chất lượng nhưng chúng tôi không thể thuê được đủ họ điều có nghĩa là thiếu hụt này sẽ tiếp tục.”

Sự bất đồng này là nghiêm trọng khi nó xảy ra cho các kĩ năng kĩ thuật chuyên sâu như tính toán mây, phát triển ứng dụng di động, phân tích big data và an ninh công nghệ thông tin vì ngay cả ngày nay cũng chỉ vài đại học có chương trình đào tạo đầy đủ về những kĩ năng này. Đại diện công nghiệp giải thích: “Chúng tôi cần có ít nhất hai triệu công nhân có kĩ năng trong các khu vực này trong năm năm tới nhưng chỉ có vài nghìn người đủ phẩm chất để lấp vào những việc làm này. Các đại học nói sẽ mất nhiều năm để xây dựng chương trình đào tạo, và điều đó là không chấp nhận được.” Một đại diện đại học giải thích: “Phải mất thời gian để xây dựng chương trình đào tạo và thuê giáo sư có phẩm chất. Công nghệ thay đổi nhanh quá và khó mà theo kịp được.”

Mọi người thường hỏi tại sao các đại học không thể cải tiến được việc đào tạo của họ để đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp. Theo khảo cứu này, có nhiều lí do: Thứ nhất, chương trình giáo dục được các giáo sư hàn lâm tạo ra, người nghĩ họ biết cái gì là tốt nhất cho học sinh và nó có thể không phải là điều công nghiệp cần. Nhiều giáo sư tin đại học không phải là trường hướng nghề mà đào tạo công nhân cho công nghiệp. Thứ hai, các đại học là những thực thể độc lập và không có sự khẩn thiết phải thay đổi; thái độ chung là tại sao bận tâm làm cái gì đó không cần thiết? Thứ ba, mục đích của đại học là truyền thụ tri thức cho sinh viên và nó làm điều đó bằng việc dạy cho họ về quá khứ dựa trên tri thức tập thể của các giáo sư về môn học. Phần lớn các giáo sư được giáo dục từ nhiều năm về trước cho nên tri thức của họ là trong quá khứ, cho dù họ học những điều mới nhưng không dễ thay đổi điều họ đã biết rõ nhất. Phần lớn hệ thống giáo dục đều dựa trên hệ thống cấp bậc nơi người cao niên có ưu thế; bạn càng dạy lâu, bạn càng có địa vị cao, cho nên các giáo sư có thể tiếp tục dạy cho tới khi họ tới lúc về hưu quãng 60 hay 70 tuổi. Nếu họ bắt đầu dạy trong cuối những năm 20 tuổi điều đó nghĩa là tri thức của họ là cũ 30 tới 40 năm. Trừ phi có yêu cầu nâng cấp đào tạo, nhiều người tiếp tục dạy điều họ biết rõ. Đó là lí do tại sao nhiều chương trình đào tạo khó thay đổi cho dù nó có thể lỗi thời. Thứ tư, tính ổn định là cấu phần then chốt trong giáo dục và phần lớn những người quản trị nhà trường ưa thích giữ nó theo cách đó thay vì làm cái gì đó mà có thể phá đổ tính ổn định của trường.

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng này, sinh viên cần hiểu tác động của công nghệ tới kinh tế, xã hội, văn hoá và môi trường. “Thế giới phẳng” yêu cầu rằng sinh viên không chỉ hiểu tác động trong nước họ, mà còn có tri thức về các nước khác và cách họ giải quyết với công nghệ nữa. Để đáp ứng nhu cầu của thế kỉ 21, sinh viên phải tích cực hơn trong lập kế hoạch nghề nghiệp của họ, lựa chọn lĩnh vực học tập đúng, và đại học đúng để tham dự. Họ phải chắc rằng họ nhận được giáo dục tốt nhất điều cho phép họ phát triển kĩ năng được cần để cho họ có thể phát triển nghề nghiệp thành công và đóng góp cho xã hội.

—English version—

 

Why university cannot change?

According to a study, universities and industries do not agree on how well prepared students are for the job market upon graduation. Most university administrators believe that their graduates are well prepared for jobs in the industry while company managers do not think so. An industry representative complains: “Many things that they are teaching in university today are obsolete. When we hire their graduates, we have to retrain them and it is costly. The problem is our industry needs qualified IT workers but we cannot hire enough of them which means the shortage will continue.”

This disagreement is severe when it comes to advanced technical skills such as cloud computing, mobile applications development, big data analytics and information technology security as even today only few universities have complete training programs in these skills. The industry representative explains: “We need to have at least two million skilled workers in these areas in the next five years but there are only few thousands qualified people to fill these jobs. Universities said it will take several years to develop training programs, and it is not acceptable.” An university representative explains: “It takes time to develop training programs and hire qualified professors. Technology changes so fast and it is difficult to catch up.”

People often ask why universities cannot improve their trainings to meet the industry needs. According to the study, there are several reasons: First, education program is created by academic professors who think they know what is best for students and it may not be what the industry needs. Many professors believe university is not a vocational school that train workers for the industry. Second, universities are independent entities and there is no urgency to change; the common attitude is why bothered to do something unnecessary? Third, university‘s goal is to transfer knowledge to students and it does that by teaching them about the past based on the collective knowledge of professors on the subject. Most professors are educated several years ago so their knowledge is in the past, even if they learn new things but it is not easy to change what they already know best. Most education systems are based on a hierarchy system where seniority has advantage; the longer you teach, the higher position you have, so professors may continue to teach until they reach retirements at the age of 60s or 70s. If they begin teaching in their late 20s that means their knowledge is 30 to 40 years old. Unless there are requirements to upgrade the trainings, many continue to teach what they know well. That is why many training programs are difficult to change even it may be obsolete. Fourth, stability is a key component in education and most school administrators prefer to keep it that way rather than doing something that may disrupt the stability of the school.

In this fast changing world, students need to understand the impact of technology in economic, social, cultural, and the environment. The “flat world” demands that students not only understand the impact in their country, but also have knowledge of other countries and how they are dealing with technology too. To meet the need of the 21st century, students must be more active in planning their career, selecting the right field of study, and the right university to attend. They must make sure that they are receiving the best education that allows them to develop the skills needed so they can develop a successful career and contribute to the society.