0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Tương lai là tính toán mây

14.06.2021

Tính toán mây là cách tiếp cận về việc cung cấp tài nguyên tính toán như ứng dụng, lưu giữ, kết mạng, và phát triển theo “dạng thức được chuẩn hoá” do người bán cung cấp. Chẳng hạn, nếu bạn có một chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể lưu số điện thoại, địa chỉ, âm nhạc, ảnh, video, và thông tin vào trong đó nhưng điện thoại thông minh có bộ nhớ giới hạn. Một giải pháp tốt hơn là lưu chúng “trong mây” điều cho bạn chỗ lưu giữ không giới hạn. Nếu bạn lưu mọi thứ trong điện thoại của bạn, điều gì xảy ra nếu bạn mất điện thoại? Điều gì xảy ra nếu ai đó đánh cắp điện thoại của bạn, họ sẽ có mọi thông tin của bạn, ảnh, địa chỉ v.v. đó là lí do tại sao bằng việc lưu giữ trong mây, bạn có thể truy lục lại chúng và không mất chúng. Cùng điều này cũng áp dụng cho máy tính, máy tính bảng khi mọi người cần nhiều không gian lưu giữ và việc lưu mọi thứ trong mây đang trở nên phổ biến hơn bao giờ.

Ngày nay phần lớn các công ti viễn thông đang chuyển nhanh vào dịch vụ tính toán mây, điều cho phép khách hàng lưu giữ những thứ cá nhân của họ ở đó (tất nhiên, họ thuê không gian lưu giữ và khách hàng trả tiền cho bao nhiêu không gian họ dùng). Các công ti viễn thông sẽ sao lưu mọi dữ liệu trên điện thoại di động, laptop hay máy tính bảng của bạn vào mây và làm nó thành sẵn có ở bất kì chỗ nào bạn có thể truy nhập vào Internet. Ngay cả khi bạn nâng cấp sang một điện thoại mới hay đổi laptop của bạn, mọi thông tin sẽ tự động thành sẵn có cho bạn từ mây. Một tính năng then chốt của lưu giữ tính toán mây là ở chỗ nó cung cấp không gian linh hoạt tới mức bạn có thể dùng chỉ đúng khối lượng lưu giữ bạn cần, cho nên bạn chỉ phải trả tiền trên cơ sở từng đơn vị.

Khi Microsoft bắt đầu năm 1975, viễn kiến của Bill Gates là đưa máy tính cá nhân vào mọi bàn làm việc, mọi gia đình và tất cả các máy tính đều dùng hệ điều hành của Microsoft. Ngày nay với quyền lãnh đạo mới của Satya Nadella, viễn kiến mới của nó là “Mây thứ nhất, di động thứ nhất” nơi mọi doanh nghiệp tương lai sẽ được hội tụ lại vào tính di động và tính toán mây. Microsoft đã biến đổi bản thân nó từ việc bán phần mềm như sản phẩm sang bán phần mềm như dịch vụ và đây là thay đổi triệt để nhất điều có tác động to lớn tới công nghiệp.

Tháng trước, Microsoft đã công bố rằng mọi phiên bản của Windows, kể cả phiên bản PC, máy tính bảng và điện thoại, sẽ thành sẵn có không mất phí cho các nhà chế tạo thiết bị với màn hình nhỏ hơn 9 inches. Đây là thách thức chính với hệ điều hành Android của Google và IOS của Apple cho các thiết bị di động. Bây giờ chế tạo một điện thoại hay máy tính bảng Windows rẻ hơn nhiều so với một điện thoại chạy Android. Microsoft cũng đã làm nhiều công cụ cho người phát triển của nó như nguồn mở, kiểu như C# và nền .Net, và làm nó dễ dàng để phát triển Apps giữa mọi thiết bị Microsoft (PC, máy tính bảng, điện thoại, Xbox). Điều này đã thu được nhiều ủng hộ trong những người phát triển trên khắp thế giới và để Microsoft vào vị thế mạnh hơn để cạnh tranh với Google và Apple.

Tất nhiên bằng việc không tính phí Window trên các thiết bị nhỏ, Microsoft đang cố bắt kịp với cả Apple và Google trong chi phối nền di động. Có khả năng chế tạo các thiết bị di động Windows mà không phải trả phí cấp phép sẽ làm tăng số thiết bị di động trên thị trường. Điều này sẽ khuyến khích việc chế tạo di động địa phương ở Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và Nam Mĩ để phát triển điện thoại thông minh và máy tính bảng dùng Window thay vì Android của Google. Nhiều người tự hỏi tại sao Microsoft đang bỏ đi phần mềm của họ và không tính tiền? Làm sao họ sẽ làm ra tiền? Câu trả lời là đơn giản: Bằng việc có nhiều thiết bị dùng nền Window, người dùng sẽ phải lưu mọi thứ vào tính toán mây dùng nền Window (nền Azure của Microsoft) và nhiều công ti tính toán mây sẽ phải “chuẩn hoá” nền của họ bằng phần mềm Microsoft điều có nghĩa là Microsoft sẽ duy trì vị thế mạnh của nó trong thị trường cạnh tranh.

Biến đổi của một công ti chính như Microsoft từ sản phẩm sang dịch vụ là tín hiệu rằng thị trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng và để tăng trưởng, mọi công ti đều phải thay đổi chiến lược của nó và viễn kiến của nó về điều tương lai sẽ là gì và vai trò của họ trong đó. Đó là lí do tại sao Microsoft đã chọn Satya Nadella, người chịu trách nhiệm quản lí “tính toán mây Azure” trong công ti với viễn kiến của ông ấy “Mây thứ nhất, di động thứ nhất”. Nó báo hiệu một thời đại mới trong công nghệ nơi tính toán mây sẽ là lực chính tác động tới nhiều thứ.

—English version—

 

The future is Cloud Computing

Cloud computing is an approach of providing computing resources such as applications, storage, networking, and development in a “standardized format” provided by a vendor. For example, if you have a smartphone, you may store phone numbers, addresses, music, photos, videos, and information in there but smartphones have limited memory. A better solution is to store them “in the cloud” which give you unlimited storage place. If you store everything in your phone, what happens if you lose your phone? What happen if someone steal your phone, they will have all your information, pictures, addresses etc. that is why by storing in the cloud, you can retrieve them and not losing them. The same thing also applies to computers, tablets when people need a lot of storage space and by storing everything in the cloud is becoming more popular than ever.

Today most telecommunication companies are moving quickly into cloud computing service that allows customers to store their personal things there (Of course, they rent storage space and customers pay for how much they use.). Telecommunication companies will backed up all data stored on your smartphone, laptops or tablet in the cloud and make it available anywhere you can access the Internet. Even when you upgrade to a new phone or change your laptops, all of your information will automatically be available for you from the cloud. A key feature of a cloud computing storage is that it provides a flexible space that you can use just the amount of storage that you want, so you only pay for on a per-unit basis.

When Microsoft started in 1975, Bill Gates’s vision is to put a personal computer in every desk; every home and all of them are using Microsoft’s operating system. Today with the new leadership of Satya Nadella, its new vision is “Cloud First, Mobile First” where all future businesses will be refocusing to mobility and cloud computing. Microsoft has transformed itself from selling software as products to selling software as a services and this is the most radical changes that will have significant impact to the industry.

Last month, Microsoft announced that all versions of Windows, including PC, tablet and phone versions, would be available for no charge to manufacturers of devices with a screen of less than 9 inches. This is a major challenge to Google’s Android and Apple’s IOS operating system for mobile devices. It is now much cheaper to manufacture a Windows phone or tablet than an Android one. Microsoft also made many of its developer tools as open-source, like its C# and .Net platforms, and made it easier to develop Apps between all Microsoft devices (PC, tablet, phone, Xbox). This has gained a lot of support in the developers all over the world and puts Microsoft in a stronger position to compete with Google and Apple.

Of course by not charging Window fees on small devices, Microsoft is trying to catch up with both Apple and Google in the mobile platform domination. Being able to manufacture Windows mobile devices without have to pay license fees will increase the number of mobile devices on the market. This will encourage local mobile manufacturing in China, India, Africa and South America to develop Window smartphones and Tablets using Window instead of Google’s Android. Many people was wondering why Microsoft is giving away their software and not charging money? How will they make money? The answer is simple: By having more devices using Window platform, users will have to store everything in cloud computing using Window platform (Microsoft’s Azure platform) and more cloud computing companies will have to “standardize” their platform with Microsoft software which means Microsoft will retain its strong position in the competitive market.

The transformation of a major company like Microsoft from products to services is a signal that the technology market is changing fast and to grow, every company must change its strategy and its vision on what the future will be and their role within in. That is why Microsoft chose Satya Nadella, the person who is responsible for managing the “Azure cloud computing” in the company with his vision “Cloud First, Mobile First”. It signaling a new era in technology where cloud computing will be a major force that impacts many things.