0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Vị trí nóng: Kĩ sư phần mềm

28.06.2021

Trong những lĩnh vực công nghệ, kĩ nghệ phần mềm có lẽ là hứa hẹn nhất với tương lai rất tốt. Nếu bạn là một kĩ sư phần mềm có kinh nghiệm ngày nay, bạn hầu như có thể có việc làm tốt với lương tốt. Nếu bạn là người chủ công ti, bạn có lẽ biết rằng khó mà thuê được kĩ sư phần mềm vì có thiếu hụt trầm trọng về họ. Ngày nay nhu cầu về kĩ sư phần mềm là cao hơn nhiều so với cung cấp và tình huống này có thể còn kéo dài từ năm tới mười năm nữa. Trong khi đây là vấn đề cho nhiều công ti, nó là ưu thế cho kĩ sư phần mềm vì họ có thể chọn công ti nào họ muốn làm việc cho.

Theo báo cáo công nghiệp, các công ti cân nhắc sự khác nhau giữa Khoa học máy tính (CS) và Kĩ nghệ phần mềm (SE) khi họ thuê người. Trong hầu hết các chương trình Khoa học máy tính, hội tụ chính là vào ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu, xử lí dữ liệu và thuật toán cho nên các công tin thuê người tốt nghiệp CS để làm việc như người lập trình, người kiểm thử, và người phát triển phần mềm. Các chương trình Kĩ nghệ phần mềm (SE) hội tụ nhiều vào việc phát triển các hệ thống phần mềm lớn và phức tạp từ ý tưởng tới thành phẩm, hay toàn thể vòng đời phát triển. Trong chương trình này, sinh viên học nhiều về các kỉ luật và qui trình hơn là Khoa học máy tính và học áp dụng các thực hành hệ thống để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng cao, tin cậy và an toàn. Phần lớn các công ti thuê người tốt nghiệp SE để làm việc như người phát triển phần mềm, kiến trúc sư hệ thống và người quản lí dự án phần mềm.

Khi kinh tế toàn cầu phục hồi, mọi công ti đều thuê người, và nhu cầu căng thẳng và việc làm được tìm nhiều nhất là kĩ sư phần mềm. Vì các công ti này chấp nhận công nghệ để làm tăng tính hiệu quả của họ hay để tự động hoá qui trình doanh nghiệp của họ, họ cần các kĩ sư phần mềm để xây dựng và quản lí các hệ thống được tự động hoá  lớn. Tất nhiên họ muốn có được người giỏi nhất cho tổ của họ để chắc rằng họ đang thực hiện các công nghệ mới nhất như tính toán mây, phân tích dữ liệu đúng đắn. Là sinh viên kĩ nghệ phần mềm, bạn có thể chọn công ti làm bạn háo hức muốn vào. Một khi bạn bắt đầu phỏng vấn với đa dạng công ti, bạn sẽ thấy rằng bạn ở phía có ưu thế. Có thể là bạn có thể mong đợi lương tốt hơn người khác và việc trả lương cao hơn cứ tăng theo từng năm vì các công ti cần giữ bạn do cạnh tranh thị trường nhu cầu cao về kĩ năng của bạn.

Ngày nay thị trường công nghệ là rất cạnh tranh và tăng trưởng nhanh chóng. Các kĩ sư phần mềm là “vị trí nóng” với nhiều cơ hội. Các công ti công nghệ đang tăng trưởng nhanh với tiềm năng vô hạn, nhưng họ phải có công nhân có kĩ năng để đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ. Sản phẩm tốt nhất được làm ra khi người đúng tới cùng nhau với công ti đúng, và điều này sẽ chỉ xảy ra khi cả người quản lí và các kĩ sư là mở để thấy điều mỗi người có thể làm cho người kia.

—English version—

 

Hot position: Software Engineer

Among technology fields, software engineering is probably the most promising with very good future. If you are an experienced software engineer today, you are most likely to have a good job with good salary. If you are a company owner, you probably know that it is difficult to hire software engineers as there is a critical shortage of them. Today the demand of software engineer is much higher than the supply and this situation may last for another five to ten years. While this is a problem for many companies, it is an advantage for software engineers as they can select which company that they want to work for.

According to the industry report, companies consider the differences between a Computer Science (CS) and Software Engineering (SE) when they are hiring. In most Computer Science programs, the main focus are on programming languages, data structures, data processing and algorithms so companies hire CS graduates to work as programmers, testers, and software developers. Software Engineering (SE) programs are focusing more on the developing of large and complex software systems from idea to final product, or the entire development lifecycle. In this program, students learn more about the disciplines and process than Computer Science and learn to apply systematic practices to ensure products are high quality, reliable and safe. Most companies hire SE graduates to work as software developers, system architects, and software project managers.

As the global economy recovers, every company is hiring, and the critical need and most sought-after job is software engineer. As these companies adopt technologies to increase their effectiveness or automate their business process, they need software engineers to build and manage large automated systems. Of course they want to get the best for their teams to make sure that they are implementing the newest technologies such as cloud computing, data analytics correctly. As software engineering students, you can choose the company that excites you. Once you start interviewing with various companies, you will find that you are on the advantageous side. It is likely that you can expect a better salary than others and higher pay increase each year since the companies need to keep you due to high demand market competition for your skills.

Today technology market is very competitive and growing rapidly. Software engineers are “hot positions” with a lot of opportunity. Technology companies are growing fast with unlimited potential, but they must have the skilled workers to beat out their competitors. The best product is made when the right people come together with the right companies, and this will only happen when both managers and engineers are open to seeing what each can do for the other.