0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Xu hướng trong công nghiệp ngân hàng và tài chính

14.06.2021

Theo một báo cáo công nghiệp, có thiếu hụt kĩ năng trong công nghiệp kinh doanh, tài chính, đầu tư, và bảo hiểm. Tại sao một công nghiệp có hàng trăm nghìn người bị sa thải trong vài năm qua và vẫn trong quá trình giảm nhiều việc làm lại kêu nó có thiếu hụt người có kĩ năng?

Một nhà phân tích Phố Wall giải thích: “Sự kiện là một số thiếu hụt do họ tự gây cho họ. Vì khủng hoảng tài chính, nhiều công ti tài chính, ngân hàng và đầu tư đã mất một số công nhân tốt nhất do nhiều cắt bỏ việc làm bị lặp lại. Khi tinh thần của công nhân bị tổn thương nặng, một số bỏ đi và đem tri thức theo cùng họ. Những người còn lại đã không biết cách giải quyết một số vấn đề bởi vì họ không có tri thức sâu. Ngày nay khi ngành công nghiệp này đang hội tụ nhiều hơn vào ngăn ngừa gian lận, giám sát các thương mại không được kiểm soát, kiểm điểm các chính sách bảo hiểm không được quản lí, và giảm chi phí, nó cần những người có nhiều kinh nghiệm. Ngành công nghiệp này không cần các nhà kinh tế, những người phân tích thị trường chứng khoán, các kế toán viên, người trả tiền ngân hàng và vẫn đang giảm những việc làm này nhưng nó cần nhiều chuyên viên điều chỉnh, người quản lí rủi ro, và chuyên viên an ninh để thích ứng với những qui tắc và qui chế mới của chính phủ. Đây là những việc làm yêu cầu nhiều năm kinh nghiệm mà lại khó tìm ra người.”

“Sự kiện khác là toàn thể lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, và ngân hàng đang thay đổi nhanh chóng với nhiều tự động hoá hơn, nhiều hệ thống được máy tính hỗ trợ và việc thiếu hụt kĩ năng kĩ thuật là kết quả của thay đổi này. Trong nhiều năm, công nghiệp tài chính, đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm đã dựa trên công nhân CNTT để hỗ trợ cho hệ thống máy tính cũ của họ. Quản lí cấp cao nhất chưa bao giờ coi CNTT như chức năng chiến lược cho nên kĩ năng của phần lớn công nhân CNTT đã không được xác định rõ ràng. Nhiều công nhân CNTT thậm chí đã không có giáo dục đại học, tri thức của họ bị giới hạn vào cài đặt, bảo trì các ứng dụng hiện có và mạng. Thay đổi về tự động hoá nhiều hơn yêu cầu có các kĩ năng và tri thức khác cho nên ngành công nghiệp này đang thay thế các công nhân CNTT bằng sinh viên đại học trong Quản lí hệ thông tin với kĩ năng tốt hơn.”

Một quan chức công nghiệp giải thích: “Tự động hoá và tích hợp của nhiều hệ thống đang biến thành phức tạp nhiều hơn là họ tưởng. Phần lớn các ngân hàng và công ti tài chính bắt đầu biết rằng các vấn đề an ninh và pháp lí là gay go hơn nhiều so với họ đã biết trước đây. Những công việc này yêu cầu công nhân có kĩ năng cao hơn nhiều so với người hỗ trợ CNTT hiện thời. Khi họ tích hợp hệ thống cũ với các ứng dụng phần mềm như dịch vụ (SaaS) mới, nhiều hệ thống sập và tạo ra thảm hoạ bởi vì người hỗ trợ CNTT không có kĩ năng đúng. Nhiều người thậm chí không thể biết được cách viết mã phức tạp. Họ không thể hiểu được kiến trúc và tích hợp hệ thống. Họ không biết mấy về an ninh và thường dựa trên nhà cung cấp và nhà tư vấn để làm điều đó cho họ. Vì công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, với tri thức và kĩ năng rất giới hạn do đào tạo nghèo nàn, những người này không thể bắt kịp được. Mặc dầu một số Ngân hàng và công ti Tài chính lớn có gửi họ đi đào tạo lại, nhưng không có giáo dục đúng đắn, họ không thể thực hiện được công việc được cần cho nên phần lớn trong họ bị sa thải và ngành công nghiệp này đang thuê những người CNTT có kĩ năng tốt hơn và cạnh tranh với các ngành công nghiệp khác về công nhân có kĩ năng và đó là lí do tại sao họ có thiếu hụt.”

—-English version—-

 

Trend in Banking and Finance industry

According to an industry report, there is a skills shortage in the business, finance, investment, and insurance industry. Why an industry that had hundred thousands of layoffs over the past few years and is still in the process of reducing more jobs would claim that it had shortage of skilled people.

A Wall Street analyst explained: “The fact is some shortages are self-inflicted. Since the financial crisis, many finance, banking and investing companies have lost some best workers due to so many repeated layoffs. As the morale of workers hurt badly, some left and brought their knowledge with them. People who remain did not know how to solve certain problems because they did not have the deep knowledge. Today as the industry is focusing more on preventing frauds, monitoring uncontrolled trades, reviewing unmanaged insurance policies, and reducing costs, it needs people with a lot of experiences. The industry does not need economists, stock market analysts, accountants, bank tellers anymore and is still reducing these jobs but it needs more regulatory specialists, risk managers, and security specialists to contend with new governments’ rules and regulations. These are jobs that require many years of experience which is difficult to find.”

“Another fact is the entire field of finance, insurance, and banking is changing quickly with more automation, more computer support systems and technical skills shortage is the result of this change. For many years, finance, investing, banking and insurance industry were relying on IT workers to support and maintained their old computing systems. Top management never considered IT as strategic function so the skills of most IT workers were not clearly defined. Many IT workers did not even have college education, their knowledge were limited to installation, maintenance of existing applications and networks. The changes for more automation requires different skills and knowledge so the industry is replacing IT supports workers with college graduates in Information System Management with better skills.

An industry officer explained: “Automation and integration of several systems is turning out to be much more complex than expected. Most banks and finance companies begin to learn that security and legal issues are far more critical than they previously known. These works require workers with significant higher skills than current IT supports people. When they integrated old systems with new Software as a Service (SaaS) applications, many system crashed and created disasters because IT support people did not have the right skills. Many could not even know how to write complex code. They could not understand system architect and integration. They did not know much about security and often relying on vendors and consultants to do that for them. As technology is changing fast, with very limited knowledge and skills due to poor trainings, these people could not keep up. Although some large Banks and Finance companies sent them to retraining but without a proper education, they could not perform the needed works so most of them were lay off and the industry is hiring new IT people with better skills and compete with the other industries for skilled workers and that is why they have shortage.