0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Việc làm và kĩ năng

19.04.2021

Một sinh viên đã tốt nghiệp viết cho tôi: “Em có bằng trong quản trị kinh doanh nhưng không thể tìm được việc làm nào. Bố mẹ em phải hi sinh nhiều để trả tiền cho giáo dục của em và họ thất vọng. Em dành toàn bộ năm cuối để tìm việc làm những chẳng tìm được việc nào. Em chán nản và không biết phải làm gì. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Ngày nay bằng đại học KHÔNG CÒN là đảm bảo cho việc làm. Để có được việc làm tốt, bạn phải có KĨ NĂNG mà công ti cần. Vì bạn đã tốt nghiệp, bạn phải nhìn vào kĩ năng của mình để xác định công ti nào có thể cần chúng, cho dù chúng có thể ở bên ngoài khu vực học tập của bạn. ĐỪNG dựa vào bằng cấp và làm hẹp chọn lựa của bạn vào vài công ti có liên quan tới bằng cấp của bạn mà dùng kĩ năng của bạn để mở rộng việc tìm việc làm của bạn. Bạn cần cập nhật bản lí lịch của bạn để hội tụ rõ ràng vào vị trí xác định mà theo đó bạn xin vào làm và những gì bạn có thể làm được cho công ti. Bạn cần liệt kê ra mọi kĩ năng bạn có khi có liên quan tới vị trí xin vào, về căn bản bạn muốn kĩ năng của bạn là thấy được nhiều hơn bằng cấp của bạn.

Nếu bạn dành cả năm đi tìm việc mà không tìm được việc nào thì bạn có thể cần xem xét lại nhu cầu thay đổi nghề nghiệp. Câu hỏi của tôi là bạn có biết bạn muốn nghề nghiệp tiếp của bạn là gì không? Bạn muốn cái gì đó có liên quan tới khu vực kinh doanh hay cái gì đó khác hoàn toàn? Bạn cần làm ra danh sách về điều bạn tìm trong nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp KHÔNG phải là việc làm, nó phải là cái gì đó mà bạn có thể làm trong một thời gian dài và nó phải là cái gì đó mà bạn sẽ tận hưởng. Chẳng hạn, nếu bạn không thích ngồi trước máy tính trong nhiều giờ một ngày thì bạn có thể không chọn công việc phát triển phần mềm. Nếu bạn không thích làm việc với con số hay tính toán thì bạn không nên chọn công việc kế toán.

Một khi bạn biết nghề tiếp của bạn sẽ là gì, bạn cần tiến hành nghiên cứu dùng các mô tả về điều bạn đi tìm trong nghề nghiệp mới. Bạn có thể làm hẹp nó lại vài khu vực khớp với điều bạn muốn rồi nhận diện các kĩ năng được cần để kiếm được các việc đó và so sánh với điều bạn phải xác định kĩ năng nào bạn cần học. Chẳng hạn, nếu bạn muốn làm việc như người quản lí hệ thông tin, bạn đã có tri thức về kinh doanh và quản lí nhưng có thể cần học về kĩ năng hệ thông tin và quản lí dịch vụ. Trong trường hợp đó, bạn có thể phải trở lại trường để học thêm vài môn nữa và lấy bằng hai trong Quản lí hệ thông tin (ISM) điều có thể giúp bạn có được việc làm mà bạn muốn.

Vì lần này bạn đang tập trung vào việc kiếm các kĩ năng có thể giúp bạn xây dựng nghề nghiệp mới, bạn sẽ tập trung nhiều hơn và nghiêm chỉnh hơn vào học tập và tôi nghĩ bạn sẽ học tốt.

—-English version—-

 

Jobs and Skills

A graduated student wrote to me: “I have a degree in business administration but could not find any job. My parents have to sacrifice a lot to pay for my education and they are disappointed. I spent the entire last year looking for work but found none. I am desperate and do not know what to do. Please advice.

Answer: Today a college degree is NO LONGER a guarantee for job. To get good job, you must have SKILLS that companies need. Since you already graduated, you must look at your skills to determine which companies may need them, even they may be outside of your study area. Do NOT rely on the degree and narrow your choice to few companies that relate to your degree but use your skills to broaden your search for job. You need to update your resume to clearly focus on the specific position to which you are applying and what you can do for the company. You need to list all your skills that you have as related to the position, basically you want your skills to be more visible than your degree.

If you spent the whole year looking for work but could not find anything then you may want to consider the need to change career. My question is do you know what you want your next career to be? Do you want something relate to your business area or something completely difference? You need to make a list of what you are looking for in a new career. A career is NOT a job, it has to be something that you can do for a long time and it has to be something that you will enjoy. For example, if you do not like to sit in front of a computer for several hours a day then you may not select software development work. If you do not like to work with numbers or calculation then you should not select accounting work.

Once you know what your next career will be, you need to conduct research using the descriptions of what you are looking for in a new career. You may want to narrow it down to a few areas that fit what you want then identify the skills that are required to get those jobs and compare to what you have to determine what skills that you need to learn. For example, if you want to work as an Information System Manager then you already have the knowledge of business and management but may need to learn about information system and service management skills. In that case, you may have to return to school to take few more courses and get a second degree in Information System Management (ISM) that may help you to get the job that you want.

Since this time you are focusing on getting the skills that can help you to build a new career you will be more focus and serious about study and I think you will do well.