258.000 đ

 • Ngày phát hành: 19.04.2019

 • Số trang: 320

 • Kích thước: 19x26 cm

 • NXB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia

Tiếng Nhật

Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh Basic 1

 • Tác giả: Nichibei Kaiwa Gakuin, Japanese Language Institute

Mua ngay

001

 • 001

  MP3
 • 002

  MP3
 • 003

  MP3
 • 004

  MP3
 • 005

  MP3
 • 006

  MP3
 • 007

  MP3
 • 008

  MP3
 • 009

  MP3
 • 010

  MP3
 • 011

  MP3
 • 012

  MP3
 • 013

  MP3
 • 014

  MP3
 • 015

  MP3
 • 016

  MP3
 • 017

  MP3
 • 018

  MP3
 • 019

  MP3
 • 020

  MP3
 • 021

  MP3
 • 022

  MP3
 • 023

  MP3
 • 024

  MP3
 • 025

  MP3
 • 026

  MP3
 • 027

  MP3
 • 028

  MP3
 • 029

  MP3
 • 030

  MP3
 • 031

  MP3
 • 032

  MP3
 • 033

  MP3
 • 034

  MP3
 • 035

  MP3
 • 036

  MP3
 • 037

  MP3
 • 038

  MP3
 • 039

  MP3
 • 040

  MP3
 • 041

  MP3
 • 042

  MP3
 • 043

  MP3
 • 044

  MP3
 • 045

  MP3
 • 046

  MP3
 • 047

  MP3
 • 048

  MP3
 • 049

  MP3
 • 050

  MP3
 • 051

  MP3
 • 052

  MP3
 • 053

  MP3
 • 054

  MP3
 • 055

  MP3
 • 056

  MP3
 • 057

  MP3
 • 058

  MP3
 • 059

  MP3
 • 060

  MP3
 • 061

  MP3
 • 062

  MP3
 • 063

  MP3
 • 064

  MP3
 • 065

  MP3
 • 066

  MP3
 • 067

  MP3
 • 068

  MP3
 • 069

  MP3
 • 070

  MP3
 • 071

  MP3
 • 072

  MP3
 • 073

  MP3
 • 074

  MP3
 • 075

  MP3
 • 076

  MP3
 • 077

  MP3
 • 078

  MP3
 • 079

  MP3
 • 080

  MP3
 • 081

  MP3
 • 082

  MP3
 • 083

  MP3
 • 084

  MP3
 • 085

  MP3
 • 086

  MP3
 • 087

  MP3
 • 088

  MP3
 • 089

  MP3
 • 090

  MP3
 • 091

  MP3
 • 092

  MP3
 • 093

  MP3
 • 094

  MP3
 • 095

  MP3
 • 096

  MP3
 • 097

  MP3
 • 098

  MP3
 • 099

  MP3
 • 100

  MP3
 • 101

  MP3
 • 102

  MP3
 • 103

  MP3
 • 104

  MP3
 • 105

  MP3
 • 106

  MP3
 • 107

  MP3
 • 108

  MP3
 • 109

  MP3
 • 110

  MP3
 • 111

  MP3
 • 112

  MP3
 • 113

  MP3
 • 114

  MP3
 • 115

  MP3
 • 116

  MP3
 • 117

  MP3
 • 118

  MP3
 • 119

  MP3
 • 120

  MP3
 • 121

  MP3
 • 122

  MP3
 • 123

  MP3
 • 124

  MP3
 • 125

  MP3
 • 126

  MP3
 • 127

  MP3
 • 128

  MP3
 • 129

  MP3
 • 130

  MP3
 • 131

  MP3
 • 132

  MP3
 • 133

  MP3
 • 134

  MP3
 • 135

  MP3
 • 136

  MP3
 • 137

  MP3
 • 138

  MP3
 • 139

  MP3
 • 140

  MP3
 • 141

  MP3
 • 142

  MP3
 • 143

  MP3
 • 144

  MP3
 • 145

  MP3
 • 146

  MP3
 • 147

  MP3
 • 148

  MP3
 • 149

  MP3
 • 150

  MP3
 • 151

  MP3
 • 152

  MP3
 • 153

  MP3
 • 154

  MP3
 • 155

  MP3
 • 156

  MP3
 • 157

  MP3
 • 158

  MP3
 • 159

  MP3
 • 160

  MP3
 • 161

  MP3
 • 162

  MP3
 • 163

  MP3
 • 164

  MP3
 • 165

  MP3
 • 166

  MP3
 • 167

  MP3
 • 168

  MP3
 • 169

  MP3
 • 170

  MP3
 • 171

  MP3
 • 172

  MP3
 • 173

  MP3
 • 174

  MP3
 • 175

  MP3
 • 176

  MP3
 • 177

  MP3
 • 178

  MP3
 • 179

  MP3
 • 180

  MP3
 • 181

  MP3
 • 182

  MP3
 • 183

  MP3
 • 184

  MP3
 • 185

  MP3
 • 186

  MP3
 • 187

  MP3
 • 188

  MP3
 • 189

  MP3
 • 190

  MP3
 • 191

  MP3
 • 192

  MP3
 • 193

  MP3
 • 194

  MP3
 • 195

  MP3
 • 196

  MP3
 • 197

  MP3
 • 198

  MP3
 • 199

  MP3
 • 200

  MP3
 • 201

  MP3
 • 202

  MP3
 • 203

  MP3
 • 204

  MP3
 • 205

  MP3
 • 206

  MP3
 • 207

  MP3
 • 208

  MP3
 • 209

  MP3
 • 210

  MP3
 • 211

  MP3
 • 212

  MP3
 • 213

  MP3
 • 214

  MP3
 • 215

  MP3
 • 216

  MP3
 • 217

  MP3
 • 218

  MP3
 • 219

  MP3
 • 220

  MP3
 • 221

  MP3
 • 222

  MP3
 • 223

  MP3
 • 224

  MP3
 • 225

  MP3
 • 226

  MP3
 • 227

  MP3
 • 228

  MP3
 • 229

  MP3
 • 230

  MP3
 • 231

  MP3
 • 232

  MP3
 • 233

  MP3
 • 234

  MP3
 • 235

  MP3
 • 236

  MP3
 • 237

  MP3
 • 238

  MP3
 • 239

  MP3
 • 240

  MP3
 • 241

  MP3
 • 242

  MP3
 • 243

  MP3
 • 244

  MP3
 • 245

  MP3
 • 246

  MP3
 • 247

  MP3
 • 248

  MP3
 • 249

  MP3
 • 250

  MP3
 • 251

  MP3
 • 252

  MP3
 • 253

  MP3
 • 254

  MP3
 • 255

  MP3
 • 256

  MP3
 • 257

  MP3
 • 258

  MP3
 • 259

  MP3
 • 260

  MP3
 • 261

  MP3
 • 262

  MP3
 • 263

  MP3
 • 264

  MP3
 • 265

  MP3
 • 266

  MP3
 • 267

  MP3
 • 268

  MP3
 • 269

  MP3
 • 270

  MP3
 • 271

  MP3
 • 272

  MP3
 • 273

  MP3
 • 274

  MP3
 • 275

  MP3
 • 276

  MP3
 • 277

  MP3
 • 278

  MP3
 • 279

  MP3
 • 280

  MP3
 • 281

  MP3
 • 282

  MP3
 • 283

  MP3
 • 284

  MP3
 • 285

  MP3
 • 286

  MP3
 • 287

  MP3
 • 288

  MP3
 • 289

  MP3
 • 290

  MP3
 • 291

  MP3
 • 292

  MP3
 • 293

  MP3
 • 294

  MP3
 • 295

  MP3
 • 296

  MP3
 • 297

  MP3
 • 298

  MP3
 • 299

  MP3
 • 300

  MP3
 • 301

  MP3
 • 302

  MP3
 • 303

  MP3
 • 304

  MP3
 • 305

  MP3
 • 306

  MP3
 • 307

  MP3
 • 308

  MP3
 • 309

  MP3
 • 310

  MP3
 • 311

  MP3
 • 312

  MP3
 • 313

  MP3
 • 314

  MP3
 • 315

  MP3
 • 316

  MP3
 • 317

  MP3
 • 318

  MP3
 • 319

  MP3
 • 320

  MP3
 • 321

  MP3
 • 322

  MP3
 • 323

  MP3
 • 324

  MP3
 • 325

  MP3
 • 326

  MP3
 • 327

  MP3
 • 328

  MP3
 • 329

  MP3
 • 330

  MP3
 • 331

  MP3
 • 332

  MP3
 • 333

  MP3
 • 334

  MP3
 • 335

  MP3
 • 336

  MP3
 • 337

  MP3
 • 338

  MP3
 • 339

  MP3
 • 340

  MP3
 • 341

  MP3
 • 342

  MP3
 • 343

  MP3
 • 344

  MP3
 • 345

  MP3
 • 346

  MP3
 • 347

  MP3
 • 348

  MP3
 • 349

  MP3
 • 350

  MP3
 • 351

  MP3
 • 352

  MP3
 • 353

  MP3
 • 354

  MP3
 • 355

  MP3
 • 356

  MP3
 • 357

  MP3
 • 358

  MP3
 • 359

  MP3
 • 360

  MP3
 • 361

  MP3
 • 362

  MP3
 • 363

  MP3
 • 364

  MP3
 • 365

  MP3
 • 366

  MP3
 • 367

  MP3
 • 368

  MP3
 • 369

  MP3
 • 370

  MP3
 • 371

  MP3
 • 372

  MP3
 • 373

  MP3
 • 374

  MP3
 • 375

  MP3
 • 376

  MP3
 • 377

  MP3
 • 378

  MP3
 • 379

  MP3
 • 380

  MP3
 • 381

  MP3
 • 382

  MP3
 • 383

  MP3
 • 384

  MP3
 • 385

  MP3
 • 386

  MP3
 • 387

  MP3
 • 388

  MP3
 • 389

  MP3
 • 390

  MP3
 • 391

  MP3
 • 392

  MP3
 • 393

  MP3
 • 394

  MP3
 • 395

  MP3
 • 396

  MP3
 • 397

  MP3
 • 398

  MP3
 • 399

  MP3
 • 400

  MP3
 • 401

  MP3
 • 402

  MP3
 • 403

  MP3
 • 404

  MP3
 • 405

  MP3
 • 406

  MP3
 • 407

  MP3
 • 408

  MP3
 • 409

  MP3
 • 410

  MP3
 • 411

  MP3
 • 412

  MP3
 • 413

  MP3
 • 414

  MP3
 • 415

  MP3
 • 416

  MP3
 • 417

  MP3
 • 418

  MP3
 • 419

  MP3
 • 420

  MP3
 • 421

  MP3
 • 422

  MP3
 • 423

  MP3
 • 424

  MP3
 • 425

  MP3
 • 426

  MP3
 • 427

  MP3
 • 428

  MP3
 • 429

  MP3
 • 430

  MP3
 • 431

  MP3
 • 432

  MP3
 • 433

  MP3
 • 434

  MP3
 • 435

  MP3
 • 436

  MP3
 • 437

  MP3
 • 438

  MP3
 • 439

  MP3
 • 440

  MP3
 • 441

  MP3
 • 442

  MP3
 • 443

  MP3
 • 444

  MP3
 • 445

  MP3
 • 446

  MP3
 • 447

  MP3
 • 448

  MP3
 • 449

  MP3
 • 450

  MP3
 • 451

  MP3
 • 452

  MP3
 • 453

  MP3
 • 454

  MP3
 • 455

  MP3
 • 456

  MP3
 • 457

  MP3
 • 458

  MP3
 • 459

  MP3
 • 460

  MP3
 • 461

  MP3
 • 462

  MP3
 • 463

  MP3
 • 464

  MP3
 • 465

  MP3
 • 466

  MP3
 • 467

  MP3
 • 468

  MP3
 • 469

  MP3
 • 470

  MP3
 • 471

  MP3
 • 472

  MP3
 • 473

  MP3

Nhận xét

(0 comments)

Chưa có nhận xét.

Nhận xét của bạn

 • Bình chọn

Sách liên quan

 • 500 Chữ Kanji Cơ Bản Vol.1

  500 Chữ Kanji Cơ Bản Vol.1

  Tác giả: Hiệp hội giảng dạy tiếng Nhật AJALT

 • Bộ thẻ học Tiếng Nhật hiệu quả - Japanese Kanji Flashcards - Volume 2

  Bộ thẻ học Tiếng Nhật hiệu quả - Japanese Kanji Flashcards - Volume 2

  Tác giả: Alexander Kask

 • Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh Basic 2

  Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh Basic 2

  Tác giả: Nichibei Kaiwa Gakuin, Japanese Language Institute

 • MARUGOTO RIKAI A2 - HIỂU BIẾT NGÔN NGỮ

  MARUGOTO RIKAI A2 - HIỂU BIẾT NGÔN NGỮ

  Tác giả: The Japan Foundation

 • MARUGOTO KATSUDOO A2 - HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

  MARUGOTO KATSUDOO A2 - HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

  Tác giả: The Japan Foundation

 • BỘ THẺ HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ - HIRAGANA VÀ KATAKANA

  BỘ THẺ HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ - HIRAGANA VÀ KATAKANA

  Tác giả: Glen McCabe

 • BỘ THẺ HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ KANJI

  BỘ THẺ HỌC TIẾNG NHẬT HIỆU QUẢ KANJI

  Tác giả: Alexander Kask

 • BỘ GIÁO TRÌNH MARUGOTO NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

  BỘ GIÁO TRÌNH MARUGOTO NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN

  Tác giả: The Japan Foundation

Sách cùng tác giả

 • Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh Basic 2

  Giao tiếp tiếng Nhật trong kinh doanh Basic 2

  Tác giả: Nichibei Kaiwa Gakuin, Japanese Language Institute