0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Luật Moore

19.04.2021

Một sinh viên hỏi tôi: “Tại sao chúng em cần có thái độ học cả đời? Tại sao chúng em phải liên tục nghiên cứu khi chúng em đã tốt nghiệp, có bằng cấp, tri thức và kĩ năng để có được việc làm?”

Đáp: Ngày nay có lẽ mọi sinh viên đều biết về luật Moore: “Mật độ hay số các bóng bán dẫn trên chip sẽ tăng gấp đôi cứ sau mười tám tháng.” Luật này có hiệu quả lớn lên công nghệ vì cứ mỗi năm năm máy tính chúng ta mua sẽ chạy nhan hơn 10 lần so với máy tính trước. Nhưng luật này thậm chí còn quan trọng hơn nếu chúng ta nhìn vào tri thức vì nó cũng thay đổi hay gấp đôi lên sau vài năm như vậy.

Bốn mươi năm trước đây, máy tính cá nhân còn chưa có và máy tính lớn thì to như cả căn phòng và nặng vài tấn. Ba mươi năm trước, laptop còn chưa có và máy tính cá nhân được đặt trên bàn làm việc với màn hình điều khiển trông như ti vi. Hai mươi năm trước, điện thoại thông minh còn chưa có và laptop được đặt vào túi xách để mang đi cùng bạn tới nơi bạn đi. Năm năm trước, máy tính mặc được còn chưa có và điện thoại thông minh là cái gì đó có thể để vào trong túi quần bạn. Ngày nay, mọi người đeo máy tính trong cổ tay áo hay trên đầu họ như kính mắt và chẳng mấy chốc máy tính sẽ có sẵn trong quần áo như một phần của vải mới. Bạn không mang máy tính nữa mà “mặc nó.”

Bốn mươi năm trước, các công ti kinh doanh thuê nhà khoa học máy tính để làm việc trên máy tính lớn của họ. Ba mươi năm trước, các công ti kinh doanh thuê người lập trình xây dựng phần mềm cho họ. Hai mươi năm trước, các công ti mua phần mềm từ các công ti phần mềm như Microsoft, Oracles, SAP và thuê người phát triển phần mềm sửa đổi và tích hợp những ứng dụng phần mềm này cho họ. Mười năm trước, các công ti thuê kĩ sư phần mềm để giải quyết các vấn đề an ninh máy tính, ứng dụng không dây, tích hợp ứng dụng, và nhiều ứng dụng mà đã không tồn tại từ 10 năm trước. Năm năm trước, các công ti bắt đầu dịch chuyển phần lớn hệ thông tin sang nhà cung cấp tính toán mây và thuê quản lí hệ thông tin để giải quyết mọi vấn đề vì phần mềm trở thành “dịch vụ” thay vì sản phẩm. (Tất nhiên, các công ti phần mềm vẫn đang thuê người lập trình, người phát triển, kĩ sư phần cứng, người quản lí dự án v.v.)

Nếu bạn nhìn cẩn thận vào những thay đổi này, bạn sẽ để ý những thay đổi lớn đã xảy ra qua thời gian. Máy tính đi từ máy tính lớn xuống máy tính mini tới máy tính cá nhân tới máy laptop, tới điện thoại thông minh và cuối cùng tới máy tính mặc được. Viễn thông và công nghệ thông tin đã gộp lại và tích hợp thành kiểu máy tính mới hay điện thoại thông minh. An ninh máy tính đã trở thành quan trọng hơn, cũng như giao diện người dùng, tích hợp phần mềm và ứng dụng đặc biệt như app di động, app máy tính bảng. Trong những năm 1960, nhà khoa học máy tính sẽ cần vài tháng để viết một chương trình đơn giản. Trong những năm 1970, người lập trình sẽ viết cùng chương trình đó trong một tuần. Với các ngôn ngữ lập trình chuyên sâu, ngày nay một người phát triển có thể viết cùng chương trình đó với vài dòng mã Java.

Mọi thay đổi trong công nghệ đều tạo ra dịch chuyển lớn trong yêu cầu về công nhân công nghệ. Nhịp độ thay đổi tăng lên theo thời gian cho nên sinh viên công nghệ phải liên tục học cái mới, phát triển kĩ năng mới, và dịch chuyển từ công nghệ sang công nghệ. Tuy nhiên, với mọi dịch chuyển đều có một số người không còn khớp nữa, vì họ không thể học được điều mới hay kĩ năng mới và do đó không thể tìm được việc làm. Họ đã thành công trong quá khứ, họ có kĩ năng trong quá khứ NHƯNG họ đã không dự đoán được rằng thay đổi đang tới hay công nghệ đang thay đổi. Họ thất bại bởi vì họ dừng học và họ bị loại bỏ trong thế giới thay đổi nhanh chóng này.

—-English version—-

 

Moore’s Law

A student asked me: “Why do we need to have a lifelong learning attitude? Why do we have to continue to study when we already graduated, had degree, knowledge and skills to get job?

Answer: Today probably every student knows about Moore’s law: “The densities or number of transistors on the chip will double every eighteen months.” This law has had significant effects on technology as every five years the computer we buy will be 10 times faster than the previous one. But this law are even more important if we look at the knowledge as it also changes or double every few years or so.

Forty years ago, personal computer did not exist and mainframe computer was as big as a room and weight several tons. Thirty years ago, lap top did not exist and personal computer was placed on top of a desk with a monitor looked like a television. Twenty years ago, smartphone did not exist and laptop was put on a bag to carry with you wherever you go. Five years ago, wearable computer did not exist and smartphone was something that can be put in your pocket. Today, people wear computer in their wrist like a watch or in their head like an eyeglasses and soon computer will be built into clothing as part of a new fabric. You do not carry a computer anymore but “wear it”.

Forty years ago, business companies hired software scientists to work on their mainframe computers. Thirty years ago, business companies hired programmers to build software for them. Twenty years ago, companies purchased software from software companies such as Microsoft, Oracles, SAP and hire software developers to modify and integrate these software applications for them. Ten years ago, companies hire software engineers to handled issues of computer security, wireless applications, application integration, and many applications that were nonexistent 10 years ago. Five years ago, companies began to shift most information systems to cloud computing providers and hired information system management to handled everything as software has becoming a “service” instead of a product. (Of course, software companies are still hiring programmers, developers, hardware engineers, project managers etc.).

If you look carefully at these changes, you will notice significant changes that have taken place over time. Computers went from mainframes to mini computers to personal computers to laptop computers, to smart phones and eventually to wearable computers. Telecommunications and information technology have merged and integrated into new type of computer or smartphones. Computer security has become more important, as well as user interfaces, software integration, and specific applications such as mobile apps, tablets apps. In the 1960s, a computer scientist would need several months to write a simple program. In the 1970s, a programmer would write the same program in a week. With advanced programming languages, today a developer can write the same program with few lines of Java code.

Every change in technology creates a significant shift in the requirements for technology workers. The pace of change is increasing with time so technology students must continue to learn new things, develop new skills, and shift from technology to technology. However, with every shift there are a number of people who no longer fit, as they could not learn new thing or new skills and therefore cannot find work. They were successful in the past, they had skills in the past BUT they did not anticipate that change is coming or technology is changing. They failed because they stop learning and they were eliminated in this fast changing world.