0
Chưa có sách nào trong giỏ hàng

Xin vào trường sau đại học ở Mĩ

19.04.2021

Tôi đã nhận được nhiều emails hỏi lời khuyên về cách xin vào trường sau đại học của Mĩ. Vì từng đại học vận hành khác nhau và có chính sách riêng của họ, điều quan trọng là sinh viên nên kiểm theo các trường đó. Phần lớn các trường đều có website riêng của họ với thông tin chi tiết về cách xin vào cũng như ngày nhận đơn. Tuy nhiên, qui tắc chung là bạn phải xin sớm và xin vào vài trường – ít nhất năm trường hay hơn vì việc nhận vào trường sau đại học là rất cạnh tranh.

Có nhiều đại học ở Mĩ, cho nên bạn cần xem xét đa dạng các yếu tố để xác định trường nào là quan trọng với bạn. Kiểu trường và chương trình bạn chọn sẽ đáp ứng cho nhu cầu của bạn về mặt hàn lâm, tài chính và cung cấp cho bạn nghề nghiệp tốt nhất có thể. Bạn phải nghiên cứu cẩn thận về trường mà bạn muốn xin vào. Có nhiều trường “giả” vận hành chỉ để lấy tiền của bạn cho nên ĐỪNG tin vào điều họ quảng cáo mà bạn phải làm nghiên cứu riêng của bạn. Có nhiều nguồn thông tin bạn phải kiểm như U.S News và World Reports hay Forbes v.v.

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings

http://www.forbes.com/top-colleges/

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools

Tôi tin rằng năng lực tiếng Anh liên quan nhiều tới thành công hàn lâm và chuyên nghiệp. Phần lớn các trường sau đại học đều có yêu cầu điểm năng lực tiếng Anh tối thiểu. Một người xin vào thành công thông thường có tổng điểm TOEFL iBT là 100 hay điểm IELTS là 7.5. để được xét cho vào. Một số trường yêu cầu tối thiểu về GRE hay GPA. Tôi tin hiệu năng hàn lâm (GPA) là điều báo trước mạnh nhất về thành công trong chương trình sau đại học.

Phần lớn các trường đều yêu cầu người xin vào viết một bài luận về tại sao bạn muốn theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó và tại sao bạn muốn xin vào trường của họ. Bài luận này là rất quan trọng và là yếu tố then chốt để xác định việc nhận người xin vào, cho nên điều quan trọng là dành thời gian làm nghiên cứu nào đó về lĩnh vực và nhà trường trước khi viết. Bạn phải giải thích mục đích giáo dục của bạn, kinh nghiệm của bạn, vai trò của bạn trong nghiên cứu và kết quả nghiên cứu (nếu có) dù nó đã được công bố hay bạn đã nộp để công bố. Bạn cũng có thể mô tả sự tham gia của bạn vào dự án nhà trường, và tác động của dự án này. Điều quan trọng là tự bản thân bạn viết ra bài luận. Bạn có thể nhờ sự giúp đỡ nhưng nó phải là lời riêng của bạn về bản chất.

Phần lớn các trường sau đại học cũng yêu cầu thư giới thiệu. Thư tốt nhất tới từ các cố vấn, giáo sư và người quản lí của bạn, người biết về công việc của bạn và người đó viết thuận lợi về công việc của bạn. Thư từ giáo sư dạy bạn ở lớp là tốt nhưng ông ấy phải biết bạn rõ để giới thiệu bạn. Thư giới thiệu từ họ hàng, bạn gái hay bạn trai KHÔNG nên được dùng, cho dù họ biết rõ bạn.

Một số trường có thể hỏi về những công bố nghiên cứu (đặc biệt cho chương trình tiến sĩ) vì chúng là bằng chứng tốt nhất rằng bạn có thể làm nghiên cứu chất lượng cao. Phần lớn các chương trình thạc sĩ có thể không yêu cầu những công bố tuy nhiên một công bố trong một hội nghị vẫn được tính như cái gì đó. Phần lớn các trường sau đại học không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, nếu bạn đã làm việc trong lĩnh vực liên quan tới chương trình bằng cấp, bạn nên liệt kê chúng trong bản hồ sơ lí lịch của mình. Người xét vào bao giờ cũng đánh giá cao một số kinh nghiệm làm việc, đặc biệt nếu kinh nghiệm này gần với kiểu công việc mà người học sau đại học thực hiện.

—-English version—-

 

Apply to Graduate school in the U.S.

I have received several emails asking for advices on how to apply to U.S graduate schools. Since each university operates differently and has its own policy, it is important that students should check with them. Most schools have their own website with detailed information on how to apply as well as the application date. However, the common rule is you must apply early and to several schools – at least five or more because graduate school admission is very competitive.

There are many universities in the U.S., so you need to consider a variety of factors to determine which ones are important to you. The type of school and program you choose should meet your needs academically, financially and provide you with the best career possible. You must research carefully about the school that you want to apply to. There are many “Bogus” schools operate solely to get your money so do NOT believe in what they advertised but you must do your own research. There are many sources of information that you must check such as the U.S News and World Reports or Forbes etc.

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-engineering-schools/computer-engineering-rankings

http://www.forbes.com/top-colleges/

http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools

I believe that English language competency is strongly correlated to academic and professional success. Most graduate schools have a minimum English competency score requirement. A successful applicant will normally have a total TOEFL iBT score of 100 or an IELTS score of 7.5. to be considered favorably. Some schools require a minimum GRE or GPA requirement. I believe academic performance (GPA) is the strongest predictor of success in graduate program.

Most schools require applicants to write an essay on why do you want to pursue a career in that field and why do you want to apply to their school. The essay is very important and a key factor to determine applicant’s admittance so it is important to spend time to do some research about the field and the school before writing. You must explain your education goals, your experience, your role in the research and the result of the research (If any) whether it has been published or you have submitted for publication. You may also describe your involvement in school project, and the impact of the project. It is important to write the essay yourself. You may get some help but it should be substantially your own words.

Most graduate schools also require letters of recommendations. The best letters come from your advisors, professors and managers who know your work and who write favorably about your work. A letter from a professor who taught you in a class is fine but he must know you well to recommend you. Recommendation letters from your relatives, girl friend or boy friend should NOT be used, even though they know you well.

Some schools may ask for research publications (Especially for the Ph.D program) as they are the best evidence that you can do high quality research. Most MS program may not require publications however a publication in a conference still counts for something. Most graduate schools do not require work experience. However, if you have worked in the field relates to the degree program, you should list them in your resume. Admission people always value some work experience highly, particularly if the experience is close to the type of work our graduates perform.